In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Scrips administraties, KvK nummer 58033254, +31610018631, info@Scripsadministraties,nl

Scrips administraties verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email en telefoon of andere vormen van communicatie. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Scrips administraties verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● NAW-gegevens;
● Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
● Inhoud van communicatie.

Doeleinden

Scrips administraties verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
● Het onderhouden van contact;
● Een goede en efficiënte dienstverlening;
● Het verrichten van administratieve handelingen;
● Verbetering van de dienstverlening;
● Facturering;
● Marketing.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Scrips administraties hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
● Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
● De bescherming van haar financiële belangen;
● De verbetering van haar diensten;
● Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Scrips administraties persoonsgegevens uitwisselen. Scrips administraties kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Scrips administraties aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Scrips administraties zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden buiten de EER worden verwerkt, doordat gebruik wordt gemaakt van Google G-Suite en Microsoft Office 365. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen, omdat gebruik wordt gemaakt van o.a. Google Analytics, LinkedIn en WhatsApp in het contact met u. Deze partijen zijn allen “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren


Scrips administraties zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Scrips administraties zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Scrips administraties passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Google Analystics

Op de website van Scrips administraties wordt Google Analytics gebruikt. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze service krijgt Scrips administraties inzage in het bezoek op de website www.Scrips administraties.nl. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Scrips administraties de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Scrips administraties kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier  http://www.google.com/analytics/tos.html

Ter bescherming van uw privacy zijn de volgende additionele settings toegepast:
● Scrips administraties deelt geen gegevens over het gebruik van de website met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens);
● Scrips administraties heeft gekozen voor niet in z’n geheel registreren van het IP-adres van de bezoeker, meer specifiek, de laatste drie cijfers van het IP-adres worden
geanonimiseerd.

Uw rechten

U heeft het recht om Scrips administraties een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Scrips administraties verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Scrips administraties, info@Scripsadministraties.nl of door telefonisch contact op te nemen via +31610018631. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Scrips administraties, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-01-2020. Scrips administraties kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte

Categorieën: